Algemene voorwaarden

Stalling

 • Brengen of halen mogelijk zoals deze op pagina 'brengen&halen' staan vermeld.
 • Alle afspraken voor “brengen, halen of ‘anders’ ” maakt u uitsluitend ” via onze website-pagina
  https://www.caravanstallingoeffelt.nl/brengenenhalen1/  één dag voorafgaand aan de afspraakdag.
 • Op zon- en feestdagen gesloten.
 • Het object wordt door “Caravanstalling Oeffelt” d.m.v. een sticker voorzien van klantnummer geplaatst op de dissel, raam of wand van het object.
 • Brandbare, gevaarlijke, milieubelastende stoffen en bederfelijke waren mogen niet in het opject worden achtergelaten.
 • Gasflessen mogen niet in het object worden achtergelaten.
 • Gasflessen kunnen (op eigen risico) worden afgegeven aan de depothouder, hij zal de gasfles(sen) opslaan in een aparte ruimte naast de overdekte stalling.
 • Bij overtreding van deze algemene voorwaarden is huurder aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten.
 • Het binnen- en of buitenplaatsen van het gestalde object geschiedt door verhuurder.
  Dit ter bescherming van uw en andermans eigendommen.
 • Reparaties in de stalling zijn niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/verzekering

 • De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of tenietgaan of welke schade ook, die zich zou voordoen tijdens het stallen.
 • Het stallen en het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico.
 • Voor verzekering dient de eigenaar van het gestalde object zelf zorg te dragen.

Betaling

 • Betaling d.m.v. door huurder ondertekende machtiging, zodat verhuurder de huur van zijn rekening kan schrijven.
 • Bij betalingsachterstand zijn administratiekosten met een minimum van € 50,- en mogelijke incassokosten voor rekening huurder.

Prijs/tarief

 • De prijs wordt vastgesteld aan de hand van de totale lengte en de breedte van het gestalde object, inclusief dissel of afmetingen zoals ingeschreven bij RDW.
 • Opgegeven maten worden bij 1e keer brengen digitaal gemeten.
  Bij afwijking geldt de door "Caravanstalling Oeffelt" gemeten maat.
 • Het tarief is van toepassing zoals deze is vermeld op de website 'tarieven'.
 • Aantal keren brengen en halen is onbeperkt.
 • Caravanstalling Oeffelt behoudt het recht het tarief jaarlijks aan te passen.

Contractduur/opzegging
 • De stallingovereenkomst wordt aangegaan voor een jaar.
 • Een stallingjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van enig jaar.
 • De huur wordt stilzwijgend met een jaar verlengd, met dien verstande prijswijzigingen voorbehouden.
 • Verhuurder heeft het recht van tussentijdse opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 • Adreswijziging, opzegging of verandering van het gestalde object dient onverwijld schriftelijk of per e-mail gemeld te worden.  
 • Huuropzegging uiterlijk vóór 1 augustus van enig jaar.


  actueel vanaf 18 juni 2019 tot heden